กฎการสมัครและการยกเลิกการสมัคร

  • สำหรับน้องๆที่สมัครเข้าร่วมค่ายแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี ไม่มีข้อยกเว้น
  • น้องๆสามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือมาชดเชย โดยคอร์สเรียนมีอายุ 16เดือนหลังจากสมัคร หากมาไม่ได้ถือว่าตัดสิทธิ และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
  • การเข้าเรียนสายโดยผู้เรียน ไม่สามารถคืนเงินได้หากเข้าเรียนสาย
  • น้องๆไม่สามารถขอเปลี่ยนเกียรติบัตรเป็นโครงการที่ตนไม่ได้ลงเรียนได้ เนื่องจากผิดตามกฎหมายด้านการปลอมแปลงเอกสาร ขอความเห็นใจทางผู้สมัครไม่ขอสะสมเกียรติบัตรหากไม่ได้เข้าร่วมจริง
  • ค่าย On site น้องๆต้องโชว์ใบวัคซีน หรือผลตรวจ Antigent test 
  • ไม่อนุญาตให้น้องๆที่มีไข้ ไอ จาม หรือสัมผัสเสี่ยงสูง เข้าร่วมค่ายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
  • ขอให้น้องๆใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างเรียน