KID'S DREAM MATTER

RHYTHM OF ARTS CREATIVE LEARNING CENTRE

โครงการของเรานั้นสร้างสรรค์พื้นที่ให้แก่น้องๆ ตั้งแต่ 6-12 ปี ได้มีพื้นที่สร้างสรรค์ ทดลอง เรียนรู้

โดยกระบวนการสอน ผ่านรูปแบบ Creative Drama และ Creative Art (การนำละคร การเล่น ศิลปะ 

มาเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน )เพราะการเรียนผ่านการลงมือทำ ประสบการณ์จริง ได้เรียนผ่าน

รูปแบบการเล่นคือส่วนประกอบสำคัญที่เด็กๆจะได้เรียนรู้  และกระตุ้นความอยากรู้ อยากเห็น คิด วิเคราะห์ 

อย่างมีเหตุผล เพื่อพัฒนาการของน้องๆ และ บุตรหลานของท่านอย่างยั่งยืน