JUNIOR ENGINEER CAMP

 

รายละเอียดโครงการ JUNIOR ENGINEER (เพื่อน้องๆ มัธยมศึกษาตอนต้น)

โครงการ JUNIOR ENGINEER เปิดโอกาสให้น้องๆได้พูดคุยกับพี่ๆสายวิศวะ และวิศวกรตัวจริงที่จบจาก

1.วิศวะฯ จุฬา

2.วิศวะฯ มหิดล

3.วิศวะ เกษตรฯ

 

พบกันวันที่5-6 ตุลาคม 2562 

เวลา10:00:15:30

สถานที่ RHYTHM OF ARTS CREATIVE SPACE

 

เป้าหมายหลักของโครงการ

1.เปิดประสบการณ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสทดลองลงมือทำผ่านกิจกรรมพื้นฐานด้านวิศวกรรม อาทิเช่น การออกแบบโครงสร้างตึก และสร้างโมเดลจำลองเป็นต้น

2.เพื่อให้น้องได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ๆในสายวิศวะ เกี่ยวกับประสบการณ์อาชีพต่างๆ

3.น้องๆจะได้จุดประกายความฝันที่จะนำไปสู่การเป็นวิศวะ ผ่านการปฎิบัติจริง

4.น้องๆจะได้เพื่อนที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และสร้างสังคมที่เด็กๆสามารถ คิด วิเคราะห์ นำเสนอ ได้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการการเรียนรู้แบบ CREATIVE LEARNING

 

ตัวอย่างกิจกรรมที่น้องๆจะได้ทำ อาทิเช่น

1.การสร้างสะพานในรูปแบบต่างๆโดยเรียนรู้ด้านวิศวะ โยธา การวางโครงสร้าง 

2.การต่อแผงวงจรไฟฟ้า เพื่อเรียนรู้ด้านพื้นฐานของวิศวะไฟฟ้า

3.กิจกรรมการออกแบบ Application เพื่อกำหนดความต้องการของลูกค้า เป้าหมาย เพื่อวางพิ้นฐานด้านวิศวะคอมพิวเตอร์เป็นต้น

4.การคำนวนพลังงานกับเครื่องกลผ่านเกมส์และดูการเครื่องที่เพื่อจำลองการทำงานของวิศวะเครื่องกล เป็นต้น

 

หมายเหตุ 

โครงการนี้รับเฉพาะน้องๆ ม.1-ม.3 เท่านั้น 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 3,500 บาท (ร่วมค่าอุปกรณ์การเรียน และอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว)

(ตกชั่วโมงละ250กว่าบาทเท่านั้น)

น้องๆเข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร

 

 

 

ใบสมัครค่าย JUNIOR ENGINEER