รายละเอียดค่าย COUNT DOWN รุ่นที่9

ติวออนไลน์ภาคทฤษฏี (การละคร)

 

วันเวลาที่ใช้ในการติวการแสดง 

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 13:00-15:00

 

รายวิชาที่ใช้การติว

1.ทักษะการวิเคราะห์บทละคร

2.ทฤษฏีละครเวที

3.ละครประเภทต่างๆ

4.บทละคร

5.รูปแบบของการแสดงละครเวที 

 

 

น้องๆสามารถถามตอบภายในคลาสเรียนออนไลน์ได้ตลอดเวลา

พร้อมทั้งจะได้ทดลองทำโจทย์วิเคราะห์บทละคร และเรียนรู้ทฤษฎีไปพร้อมกัน

 

ค่าใช้จ่ายในการเรียนเพียง 1,000 บาทเท่านั้น

(เรียนผ่านโปรแกรม Google meet)

ใบสมัคร count down online