SPECIALIST WORKSHOP

เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้มีพื้นที่ค้นหาตัวเอง กับผู้เชี่ยวชาญในสายงานต่างๆ โดยคำนึงถึงการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ตรงจุด และเป็นกันเอง 

สาขาที่ทางโครงการจัดสายอาชีพให้น้องได้ศึกษา

1.Engineer

2.Architect

3.Musical theatre 

4.Script Writing

5.Content creator

6.Online marketing 

7.Acting 

8.Singer 

9.Event management 

10.Wedding planner 

ฯลฯ

ทางโครงการจะเปิดหลากหลายอาชีพให้ผู้เรียนได้ลองเรียนและลองทำไปพร้อมๆกัน โดยเราเน้นเรียนอย่างสร้างสรรค์ ลงมือคิด ทำ นำเสนอ แก้ไข วิจารณ์เพื่อการพัฒนา โดยการใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้

สมัครเรียน

เปิดรับสมัครตอนนี้

1. Musical theatre

http://www.rhythm-of-arts.com/449204794

 

2. Script Writing (Online workshop)

http://www.rhythm-of-arts.com/449204833