รายละเอียดค่าย HIGH SCORE

เป้าหมายของการเข้าค่าย HIGH SCORE

1.น้องๆจะได้รีวิวข้อสอบPAT5-PAT6

2.ฝึกทำ PAT ศิลปกรรม และ PAT ความถนัดวิชาชีพครูกับครูผู้สอน

แบบเจาะลึก เพราะทั้งสามารถถามตอบได้

3.ครูผู้สอนจะมีการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการนำคะแนนไปใช้ อาทิเช่น

การที่เราจะไปยื่นเพื่อสอบเข้าคณะอื่นๆได้อย่างไร

4.ครูผู้สอนจะแนะแนวสายอาชีพให้แก่น้องๆเกี่ยวกับสายศิลปกรรมศาสตร์ และสายงานด้านวิชาชีพครู

5.น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร

 

วันและเวลาเรียน

19 มิถุนายน 2564

เวลา 10:00-14:30 

เรียนผ่านโปรแกรม Google meet 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ เพียง 1,000 บาทเท่านั้น 

น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตร

สมัครค่าย TOP SCORE

โปรดทำตามขั้นตอนการสมัครค่ะ