WORLD ARCHITECT

รายละเอียดค่าย WORLD ARCHITECT

เปิดห้องเรียนจำลองสถาปัตยกรรมศาสตร์

เรียนกับพี่สถาปนิกตัวจริง ที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆได้ค้นหาตัวเอง

พร้อมลองออกแบบแบบมืออาชีพ พร้อมแนะแนวสาขาที่อยากเรียน

 

 

สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากเข้าร่วมค่ายออนไลน์

1.น้องๆจะได้ทดลองฝึกออกแบบแบบมืออาชีพ 

2.ทดลองวางแผนผังของสถาปัตย์ในรูปแบบต่างๆ

3.พูดถึงการเตรียมตัวสอบเข้าอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

4.สร้างเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับสาขาที่อยากเรียน

5.จะได้พูดคุยกับพี่ๆสถาปนิกโดยตรง เรียนผ่านการลงมือทำ และการทำ

จัดเต็มมากๆ

6น้องๆที่เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตร

 

วันและเวลาเรียน

9 October 2021

เวลา 10:00-13:30

เรียนผ่านออนไลน์ Google meet 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

990บาทเท่านั้น 

ใบสมัครค่าย world architect