รายละเอียดค่าย Business Alert

รบกวนอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน

ค่ายเจาะลึกด้านธุรกิจ บริหาร การตลาด เพื่อน้องๆ ระดับมัธยมปลาย ที่สนใจพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ รวมไปถึงแนะแนวคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเพื่อให้น้องๆได้เข้าใจสาขาเรียนมากยิ่งขึ้น

 

สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากการเข้าค่าย

1.การเข้าใจธุรกิจแต่ละประเภท ผ่านกระบวนการเรียนรูปแบบออนไลน์

2.การวางแผน 4 P กับธุรกิจ

3.การวางแผนการตลาดรายปีของธุรกิจต่างๆ

4.การนำเสนอผลงาน กระบวนการ Discussion 

5.แนะแนวการเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยกับครูผู้สอน ศิษย์เก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6.น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร

 

 

วันจัดกิจกรรมออนไลน์

25 กรกฎาคม 2564

เวลา 10:00-13:30

เรียนสด ผ่านโปรแกรม Google meet 

จำนวนรับ ไม่เกิน 40 คน เพื่อความทั่วถึงทางการเรียน

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

1,250 บาทเท่านั้น

 

 

 

ใบสมัครค่าย business alert