ปักหมุดนิเทศศาสตร์

รายละเอียดค่ายปักหมุดนิเทศศาสตร์

ค่ายเจาะลึกด้านนิเทศศาสตร์เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่น้องๆในระดับ ม.ต้นและ ม.ปลายที่มีความสนใจในสาขานิเทศศาสตร์ ทั้งทางด้านภาพยนตร์ งานเขียน โฆษณา เขียนบทภาพยนตร์ รวมไปถึงการเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรดักชั่นต่างๆ 

 

เป้าหมายในการเข้าค่ายออนไลน์

1.เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสาขาต่างๆของนิเทศศาสตร์

 

2.ทดลองฝึกหัด และลงมือทำ ผ่านกระบวนการเวิร์คชอป สาขาต่างๆ อาทิเช่น การเขียนโฆษณา

การวางแผน สตอรรี่บอร์ด ต่างๆ 

 

3. พัฒนาทักษะวิชาเชิงนิเทศศาสตร์ การนำเสนอผลงาน วิเคราะห์ อภิปราย ใน

ฐานะสื่อ ในการนำเสนอในมุมมองต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ

 

4.น้องๆจะได้รับการแนะแนวสายอาชีพ 

 

5.น้องที่เข้าร่วมค่ายจะได้รับทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับทำอาชีพในสายสื่อ การทำงาน

 

6.ผู้ที่เข้าร่วมค่ายจะได้รับประกาศนียบัตร

 

วันที่จัดกิจกรรม

26 กันยายน 2564

เรียนผ่านโปรแกรม Zoom

เวลา 13.30-16.30 น. 

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

เพียง 995 บาท/1 คนเท่านั้น 

น้องๆที่เข้าร่วมค่ายจะได้รับประกาศนียบัตร

 

 

 

ใบสมัครค่าย ปักหมุด นิเทศศาสตร์

รบกวนผู้ที่สนใจสมัคร ทำตามขั้นตอนใบสมัคร