WORLD ECONOMY

รายละเอียดค่าย WORLD ECONOMY

(ONLINE CAMP)

เป้าหมายของการจัดค่าย

ค่ายนี้จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ในมุมมองและแง่มุมที่แตกต่าง

ผ่านกระบวนการ เรียนผ่านห้องเรียนจำลอง จะมีกระบวนการเวิร์คชอปที่ให้น้องๆได้วางแผน

จัดการปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งได้รับความรู้จากรุ่นพี่ที่จบโดยตรงด้านเศรษฐศาสตร์ พร้อมจะแนะแนว

ภาพรวม การทำงานในอนาคตได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 

 

สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากการเข้าค่าย

1.น้องๆจะได้เวิร์คชอปทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อค้นหาตัวเองให้มากยิ่งขึ้น

2.ได้รู้ว่าตัวเองชอบทางด้านเศรษฐศาสตร์จริงๆหรือไม่

3.เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์แต่ละประเภท

4.วางแผนธุรกิจ ผ่านมุมองของนักเศรษฐศาสตร์

5.แนะแนวการเรียนและอาชีพในอนาคต

6.น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตร

 

กิจกรรม จัดในรูปแบบออนไลน์

3 ตุลาคม  2564

เวลา 10:30-15:00

รับน้องๆ ม.3- ม.6

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 

1,000 บาทเท่านั้น

 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางลิงค์ข้างล่างได้เลย

ใบสมัครค่าย WORLD ECONOMY